3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

3. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.3-Δ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

 (υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 21.06.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

Για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από:

Εφαρμογή από 26 - 28 Ιουνίου

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC): 30 ml./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Deltamethrin: (Decis 2,5EC): 35-50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • spinosad (Laser 480 SC): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Lambda- cyhalothrin: (Zippy 10 CS):10-18 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 250 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ. /στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Στο ψεκαστικό μίγμα για την προστασία των φυτών από μονίλια, ωίδιο/ κλαδοσπόριο/ κορύνεο να προστεθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα σκευάσματα:

 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)
 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (3 ημέρες)
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)
 • Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 ημέρες)
 • cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Tebuconazole Tebu-Max 20 EWκ.α.): 90γρ. σκευ./100 lit. νερού (7 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • fenhexamid (TELDOR 500 SC): 100-150 κ.εκ. σκευ./στρ. (3 ημέρες)

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210)