ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΙΑ Νο 3 - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΙΑ Νο 3 - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.3-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.05.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: ετησίως 

 

 

 

  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Η καρπόκαψα τοποθετεί τα αυγά στα ψηλότερα σημεία των δένδρων οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάσει σε αυτά τα σημεία.

 

Ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της καρπόκαψας να χρησιμοποιηθούν και μυκητοκτόνα για την αντιμετώπιση του φουζικλαδίου. 

 

1)      Εφαρμογή από 5 έως 7 Μαΐου

(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών)

 

·         Chlorantraniliprole (Coragen 20SC): 30 ml σκευ./στρ. (14 ημέρες)

·         Fenoxycarb (Insegar 25WG): 90 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)

·         Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./στρ, (14 ημέρες)

 

Σε αγροτεμάχια με ιστορικό προσβολών από καρπόκαψα να προτιμηθούν τα παραπάνω σκευάσματα.

 

2)      Εφαρμογή από 9 έως 12 Μαΐου

(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών)

 

·         Acetamiprid (Carnadine 20 SL): 50 κ. εκ. σκευ. / στρ. (14 ημέρες)

·         Alpha-cypermethrin * (Fasthrin 10 EC): 15 κ. εκ. σκευ. / στρ. (21 ημέρες)

·         Bacillus thuringiensis (Xentari 54 WG): 50-150 γρ. σκευ. / στρ. (-)

·         Beta-Cyfluthrin (Bulldock 2,5SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) Το συγκεκριμένο σκεύασμα να μην χρησιμοποιηθεί μετά από τις 20-07-2021.

·         Deltamethrin (Decis 2,5EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         Emamectin benzoate (AFFIRM Opti 9.5 WG): 200 γρ. σκευ./στρ.  (7 ημέρες)

·         Indoxacarb (Steward 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)

·         Lambda cyhalothrin (Saratan 2,5 WG): 40 γρ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         Phosmet (IMIDAN 50 WG): 150 γρ./100λιτ. νερού (28 ημέρες)

·         Spinetoram (Delegate 250 WG): 35 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

·         Spinosad 48% (LASER): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         tebufenozide (MIMIC 24 SC): 60 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

·         Tau - fluvalinate (EVURE 24 EW): 60 κ.εκ. σκευ./ στρ.  (30 ημέρες)

 

* Απαγορεύεται:

Η χρήση των παραπάνω σκευασμάτων σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08

«Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 2ης Πρόσκλησης (2018) του μέτρου (4η χρονιά εφαρμογής)

 

 

3)      Ξυλοφάγα έντομα

Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

 

  • Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες
  • Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό
  • Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777