ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑG-005.3-ΑΧ  

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού: Στο στάδιο της πράσινης κορυφής

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Φουζικλάδιο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 200 γρ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS): 75 κ. εκ σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:  2 (60 ημέρες)

Pyrimethanil (Scala 40 SC): 110 - 150 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (56 ημέρες).

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Difenoconazole (Score 25): 15 - 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

Tebuconazole (Altis 25 EC): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (14 ημέρες).

tetraconazole (EMINENT): 24 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (14 ημέρες).

fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (28 ημέρες).

Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-80 κ. εκ. σκευ. / στρ. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /100 λιτ. νερού (όχι σε WILLIAMS). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (42 ημέρες)

Dithianon + potassium phosphonates (Delan Pro 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (35 ημέρες) - Να  μην  χρησιμοποιείται  στις  ελληνικές  ποικιλίες  αχλαδιάς κρυστάλλια και κοντούλα.

Penthiopyrad (Fontelis 20 SC): 75 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2(21 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon + pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC, Faban 25/25 SC): 80 - 300 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (56 ημέρες).

Dithianon + pyraclostrobin (Maccani WG): 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες).

Cyprodinil + tebuconazole (Qualy – T EC): 75 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1(60 ημέρες)

Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (3 ημέρες)

kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες)

captan + trifloxystrobin  (FLINT PLUS): 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες).

Tebuconazole + trifloxystrobin  (Flint Max 75 WG): 20 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες).

Boscalid + pyraclostrobin (BELLIS): 80 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες).

fluopyram + fosetyl-Al (LUNA CARE WG): 100-300 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (28 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 κ.εκ /100 λιτ. νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (60 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Kresoximmethyl (Stroby 50 WG): 20 γρ.. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (28 ημέρες)

Trifloxystrobin (Flint 50 WG): 7,5 - 10 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΑ

Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 - 30 κ.εκ. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3(35 ημέρες)

 

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ

Fosetyl Al (ALIETTE 80 WG κ.α.):  150-375 γρ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Copper hydroxide (CHAMP 36 SC): 150 -250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό.

Copper oxychloride (ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP) 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό.  

Tribasic copper sulfate (Cuproxat 19 SC): 550 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (-)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

·         Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών του μύκητα συνιστάται ο συνδυασμός θεραπευτικών σε πλήρη δόση με το ½ της προτεινόμενης δόσης της κατηγορίας των προστατευτικών ή αντίστοιχα η εναλλαγή δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης.

·         Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από τις εφαρμογές των λαδιών

·         Εάν επιλεγεί Copper hydroxide επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη κάλυψη για το βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora Burrill Winslow et al.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777