ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.2-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 27.03.2020

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες)

Pyrimethanil (Scala 40 SC): 110 - 150 κ.εκ. σκευ./ στρ. (56 ημέρες).

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 cc /100 λιτ. νερού (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG): 200 γρ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 70 WG): 250 γρ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /στρ. (42 ημέρες)

Penthiopyrad (Fontelis 20 SC): 75 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (21 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-40 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες)

fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες).

Difenoconazole (Score 25): 15 - 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (14 ημέρες)

tetraconazole (EMINENT): 24 κ.εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες).

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM): 133-250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP): 150-200 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (FABAN 25/25 SC ) : 80-300 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. Νερού (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 gr/100 λτ νερού (3 ημέρες)

tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS): 53-80  γρ/100 λιτ. νερού (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole) (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)

captan + trifloxystrobin  (FLINT PLUS): 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. (35 ημέρες).

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΑ

Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 - 30 κ.εκ. σκευ./στρ. (35 ημέρες)

 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Copper hydroxide (CHAMP 36 SC): 150 -250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό.

Bordeaux mixture (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP): 550 -625 γραμ. σκευ/ 100 λίτρα νερό. 

Copper oxychloride (ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP) 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. 

 

Για τις πρώτες 9 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Εφ’ όσον το Chorus ή το Scala χρησιμοποιηθούν με κάποια τριαζόλη σε επόμενο ψεκασμό να μη επιλεχθεί το FABAN γιατί είναι μίγμα από τις ίδιες ομάδες. Ισχύει και το αντίθετο.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777