ΚΕΡΑΣΙΑ (Καταπολέμηση της Μονίλιας, & Ραγγολέτης, Drosophila suzuki)

ΚΕΡΑΣΙΑ (Καταπολέμηση της Μονίλιας, & Ραγγολέτης, Drosophila suzuki)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΕG – 005.4-Κ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 08.05.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.05.2019

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. Καταπολέμηση της Μονίλιας, & ραγγολέτης Drosophila suzuki

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣ

Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα:  

 • Fluopyram + tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG) 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 

 • Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG): 60 gr/100 lt νερού (7 ημέρες) 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1

 • fenhexamid (Teldor 50 WG): 100 - 150 γρ. σκευ./στρ. (1 ημέρα)

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1

 • Tebuconazole (TEBU MAX): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100- 300 γρ σκευ/100 λίτρα νερό (5 ημέρες)

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΑΓΓΟΛΕΤΗ – DROSOPHILA SUZUKII

Στην αρχή της αλλαγής του χρώματος των καρπών να χρησιμοποιηθεί ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα:

 • Deltamethrin (Decis 2,5EC): 50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό + Thiacloprid 48% (CALYPSO 48 SC) : 15κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες πριν την συγκομιδή) 
 • Deltamethrin (Decis 2,5EC): 50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό + Acetamiprid (PROFIL 20 SG): 25 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

Σε περίπτωση έντονων προσβολών ο ψεκασμός να επαναληφθεί με ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα:

 • Acetamiprid (CARNADINE): 35 κ.εκ. σκευ./στρ (3 ημέρες) 
 • spinetoram (DELEGATΕ): 30 κ.εκ. σκευ./στρ (3 ημέρες) 
 • spinosad (LASER 480 SC): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό (7 ημέρες) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

 • Οι παραπάνω ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της ραγολέτιδας να πραγματοποιηθούν στο στάδιο της έναρξης της αλλαγής χρώματος, ανάλογα με τη σειρά πρωιμότητας. 
 • Είναι κρίσιμο να παρακολουθηθεί ο πληθυσμός του ραγολέτη με κατάλληλες κίτρινες κολλητικές παγίδες, ώστε να γνωρίζουμε πότε αρχίζουν οι πτήσεις των ενήλικων
 • Σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί παγίδες παρακολούθησης η επέμβαση να πραγματοποιηθεί όταν αρχίσουν οι συλλήψεις ενήλικων. 
 • Οι προσβολές είναι σημαντικές στις όψιμες ποικιλίες 
 • Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε περιοχές όπου κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο 
 • το πρόβλημα ήταν πολύ έντονο 
 • για διαφόρους λόγους δεν συγκομίστηκαν  τα κεράσια και έμειναν στα δέντρα
 • Στα μεγάλα σε μέγεθος δέντρα να δοθεί προσοχή ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάνει σε όλα τα σημεία του δέντρου
 • Ανάλογα με την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα σκευάσματα.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777