ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.2-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 12.03.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 12.03.2019

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα 

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες) 

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 cc /100 λιτ. νερού (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG): 150 γρ. σκευ./στρ.. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 70 WG): 250 γρ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /στρ. (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες) 

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 24 EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες) 

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM): 133-250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP): 150-200 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC, FABAN 25/25 SC ) : 80-300 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. Νερού (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 gr/100 λτ νερού (3 ημέρες)

tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS): 53-80  γρ/100 λιτ. νερού (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole) (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Copper hydroxide (CHAMP 36 SC): 150 -250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό. 

Bordeaux mixture (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP): 550 -625 γραμ. σκευ/ 100 λίτρα νερό.  

Copper oxychloride (ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP) 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό.  

 

Για τις πρώτες 8 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Εφ’ όσον το Chorus ή το Pyrus χρησιμοποιηθούν με κάποια τριαζόλη σε επόμενο ψεκασμό να μη επιλεχθεί το Vision γιατί είναι μίγμα από τις ίδιες ομάδες. Ισχύει και το αντίθετο.

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777