ΟΔΗΓΙΑ Νο: 5 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ & ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 5 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ & ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕG – 005.5-ΑΧ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25.04.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 25.04.2019

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Η καρπόκαψα τοποθετεί τα αυγά στα ψηλότερα σημεία των δένδρων οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το ψεκαστικό διάλυμα να φτάσει σε αυτά τα σημεία. 

 

Ταυτόχρονα με την καταπολέμηση της καρπόκαψας να χρησιμοποιηθούν και μυκητοκτόνα για την αντιμετώπιση του φουζικλαδίου.  

 

 1. Εφαρμογή από 29 Απριλίου

(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών)

 

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Fenoxycarb (Insegar 25WG): 40 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες) 
 • Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Methoxyfenozide 24% (Runner, Onore 240SC κα): 40 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

 

Σε αγροτεμάχια με ιστορικό προσβολών από καρπόκαψα να προτιμηθούν τα παραπάνω σκευάσματα.

 

 1. Εφαρμογή από 6 Μαΐου

(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών)

 

 • chlorpyrifos-methyl (RELDAN): 400 κ.εκ/100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Phosmet (IMIDAN 50 WG): 150 γρ./100λιτ. νερού (28 ημέρες)
 • Thiacloprid (Calypso 48 SC): 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) 
 • lambda cyhalothrin (Karate Zeon 10 CS): 10 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • indoxacarb (Steward 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες) 
 • beta cyfluthrin (Bulldock 2,5SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • deltamethrin (Decis 2,5EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • tau fluvalinate (Mavrik aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
 • spinosad 48% (LASER): 30-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό: 250 κ.εκ. / 100 λιτ. νερού (7 ημέρες)
 • Emamectin benzoate (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Β) ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Εφαρμογή από 29 Απριλίου

Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία έως 4 προνυμφών ανά 20 βλαστούς να γίνει εφαρμογή με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

 1. Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 2. Spinosad (Laser 480SC): 30-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 3. Spinetoram (DELEGATE 250 WG): 40 gr σκευ./100 λίτρα νερό + Θερινό λάδι (διάφορα σκευάσματα) : 250 κ.εκ. / 100 λιτ. νερού (7 ημέρες)
 4. chlorpyrifos-methyl (RELDAN): 400 κ.εκ/100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 5. Abamectin (Vertimec 1,8 ΕC κα): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό + Θερινό λάδι 96% (διάφορα σκευάσματα) : 250 κ.εκ. / 100 λιτ. νερού (28 ημέρες)
 6. spirotetramat (MOVENTO GOLD): 120-150 κ.εκ. / 100 λιτ. νερού (21 ημέρες) + Θερινό λάδι 96% (διάφορα σκευάσματα)

 

Τα πρώτα τέσσερα σκευάσματα είναι αποτελεσματικά και για την καρπόκαψα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777