ΟΔΗΓΙΑ Νο 10 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΙΑ Νο 10 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: 10

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 28.06.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

26-28 Ιουλίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Για την αντιμετώπιση της Ανάρσιας και Καρπόκαψας των ροδακίνων να γίνει εφαρμογή στις 26-28 Ιουλίου

 

Εντομοκτόνα:

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC):  30 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)   
 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 1.8 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)   
 • Methoxyfenozide (Onore 240 SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)   
 • Emamectin benzoate (Affirm opti 9.5 WG): 200-225 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)  
 • Emamectin benzoate (Affirm 0.95 SG): 200-250 γρ σκευ./στρ. (7 ημέρες)   
 • Spinetoram (Delegate 250 WG): 35 γρ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)   
 • Beta-cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)   
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)   
 • Indoxacarb (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ημέρες)   
 • lambda-Cyhalothrin (Karate 10 CS): 10 - 25 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)   
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ημέρες)   

 

 

Μυκητοκτόνα:

 • fenbuconazole (Indar 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • cyprodinil / fludioxonil (Switch 25/37,5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)
 • boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • cyprodinil / tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος από την εφαρμογή μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.

 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777