ΟΔΗΓΙΑ Νο 8 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΑΝΑΡΣΙΑ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο 8 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΑΝΑΡΣΙΑ)

 

Οδηγία: 8

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.06.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Στις ποικιλίες που πρόκειται να ξεκινήσει η συγκομιδή τους άμεσα, η ημερομηνία εφαρμογής να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να τηρηθούν τα όρια ασφαλείας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.

 

04-06 Ιουνίου:

 

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC):  30 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)   
 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 1.8 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)   
 • Methoxyfenozide (ενδ.: Gladiator 240 SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)   
 • Emamectin benzoate (Affirm opti 9.5 WG): 200-225 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)   
 • Spinetoram (Delegate 250 WG): 35 γρ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)   
 • Beta-cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)   
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (7 ημέρες)   
 • Indoxacarb (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ημέρες)   
 • lambda-Cyhalothrin (Karate 10 CS): 10 - 25 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)   
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ημέρες)   

 

 

Μαζί με το εντομοκτόνο να χρησιμοποιηθεί και κάποιο μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών:

 

 • Tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   
 • Myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 25-30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)     
 • Penconazole (Tοπας 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες) 
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Propiconazole (Bumber 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • trifloxystrobin  (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) 
 • Myclobytanil + Quinoxyfen (POSTALON 90 SC): 100-125 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777