ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 3- ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΑ Νο 3- ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.3-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 02.04.2018

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 02.04.2018

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες)

Pyrimethanil (Pyrus 400 SC): 50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 cc /100 λιτ. νερού (60 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 70 WG): 250 γρ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /στρ. (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 24 EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες)

Difenoconazole (SCORE 25EC): 15-20 cc/100 lit. νερού (14 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 65-100 cc/100 lit. νερού (28 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

Penthiopyrad  (FONTELIS 20 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Fluxapyroxad  (SERCADIS 30 SC): 25-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM): 133-250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

ΒΕΝΖΙΜΙΔΑΖΟΛΙΝΕΣ

thiophanate-methyl   (NEOTOΨΙΝ  70  WG): 70 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC, FABAN 25/25 SC ) : 80-300 cc/100λιτ. νερού(56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. Νερού (35 ημέρες)

Trifloxystrobin 4% + Captan 60% (FLINT PLUS WG): 125 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 gr/100 λτ νερού (3 ημέρες)

Fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS): 53-80  γρ/100 λιτ. νερού (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole(FLINT MAX 75 WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Για τις πρώτες 8 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματαγια την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Εφ’ όσον το Chorus ή το Pyrus χρησιμοποιηθούν με κάποια τριαζόλη σε επόμενο ψεκασμό να μη επιλεχθεί το Vision γιατί είναι μίγμα από τις ίδιες ομάδες. Ισχύει και το αντίθετο.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777